Fővárosi ügyeleti és irányító központ (FÜIK)

FIÜK rendeltetése

A FÜIK alapvető rendeltetése az Igazgatóság központi ügyeletének folyamatos, megszakítás nélküli ellátása, a főváros közterületi rendjével, a fővárosi intézményeknél, társulásoknál és vállalatoknál bekövetkezett rendkívüli eseményekkel kapcsolatos bejelentések, észrevételek, panaszok regisztrálása, továbbítása a hatáskörrel rendelkező, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézményekhez, közigazgatási-, rendészeti-, szolgáltató-, vagy más érintett szervekhez és ügyeletekhez.

Feladatkörei

Hivatali ügyeleti feladatkör

a.) fogadja a Fővárosi Önkormányzat külön jogszabályban meghatározott intézményeiben vagy társulásainál bekövetkező rendkívüli eseményekről érkező bejelentéseket, információkat, és közreműködik az Üzemeltetési Főosztály, illetve a Főjegyző által kiadott intézkedés továbbításában;
b.) ellátja Budapest főváros szmogriadó-tervében meghatározott feladatait;
c.) adatokat szolgáltat súlyos tömegszerencsétlenség, katasztrófa vagy más rendkívüli helyzet közvetlen veszélye, vagy bekövetkezése esetén a megelőzés, védekezés és a következmények elhárítását irányító vezető számára. 
d.) ellátja a főváros közterületi rendjével, közállapotával, a fővárosi intézményeknél bekövetkezett rendkívüli eseményekkel kapcsolatos bejelentések, észrevételek, panaszok regisztrálását és továbbítását a hatáskörrel rendelkező szervekhez;
e.) a Főváros közszolgáltató cégeivel kötött megállapodás alapján ellátja a városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyeleti feladatokat.

Közterület-felügyeleti feladatkör

Közterület-felügyeleti feladatkörében a rendelkezésére álló híradástechnikai eszközök útján kapcsolatot tart a szolgálatban lévő  közterület-felügyelőkkel, figyelemmel kíséri a közterületi és őrszolgálatok ellátását, adatok, tájékoztatások nyújtásával segítséget nyújt részükre;
 
a.) a külön szolgálati utasításban foglaltak szerint koordinálja a közterület-felügyelők és a természetvédelmi őrök mozgását, tevékenységét, irányítja a közterületi szolgálatokat, ennek keretében a szolgálatot ellátó közterület-felügyelőknek közvetlenül utasítást ad;
b.) kezeli a közterület-felügyelőktől érkező bejelentkezéseket, jelentéseket, szolgálati adatokat, információkat;
c.) kerékbilincs alkalmazása vagy jármű elszállítás esetén a közterület-felügyelő kérésére megállapítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisából az üzembentartót, értesíti a megkezdett intézkedésről illetve az elszállítás tényéről;
d.) járműelszállítás esetén gondoskodik a szállító jármű kirendeléséről, a rendőrség értesítéséről valamint az elszállított jármű rendszámának a Fővárosi Önkormányzat és az Igazgatóság honlapjain történő közzétételéről;
e.) a központi telefonszámon fogadja a lakossági és intézményi bejelentéseket, segélyhívásokat, információkat gyűjt a hívótól, a lehetőségeihez mérten ellenőrzi azok hitelességét, dönt a rendelkezésre álló és értesíthető szolgálatok kijelöléséről, helyszínre irányításáról;
f.) az igazgató, az igazgatóhelyettesek vagy az ügyeletes vezető utasítására szolgálati okmányt, iratot kér be, intézkedés megtételére utasít, jelentéstételre kötelez;
g.) előkészíti a működésére vonatkozó belső rendelkezéseket, együttműködési megállapodásokat;

A távfelügyeleti feladatkörében eljárva, mint riasztás-fogadó központ

a.) figyelemmel kíséri a bekötött távfelügyeleti rendszerek működését, jelzéseit;
b.) riasztás vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén helyszínre irányítja a kivonuló szolgálatot, illetve megteszi a külön utasításban meghatározott intézkedéseket.

Mint a Fővárosi Önkormányzat által telepített térfelügyeleti technikai rendszer kezelője

a.) biztosítja az Igazgatóság kezelésében lévő térfigyelő rendszeren a képfelvételek figyelését, rögzítését;
b.) a képfelvételeken észleltek alapján haladéktalanul kezdeményezi a szükséges közterület-felügyelői, rendőri vagy más intézkedések megtételét.

A gépjármű flottafelügyeleti rendszer figyelési feladatkörében eljárva, mint riasztás- fogadó központ

a.) a megkötött megállapodások alapján 0-24 órában figyelemmel kíséri a szerződött partnerek gépjárműveinek mozgását, jelzéseit;
b.) riasztás vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén haladéktalanul értesíti a  szerződőtt partnert a tapasztalt rendellenességekről, illetve megteszi a külön megállapodásokban meghatározott intézkedéseket;
c.) megállapodás illetve igény szerint elkészíti a gépjárműflottával kapcsolatos kimutatásokat, statisztikákat. 
 
A FÜIK által kezelt személyes adatok valamint a képfelvevők továbbított és rögzített képfelvételeinek tárolása, tárolási idő meghosszabbítása, továbbítása, a megtekintés biztosítása, törlése, egyéb jogszabályban meghatározott képfelvétel-kezelési illetve adatvédelmi szabályok megtartása illetve érvényesítése.
Megszakítás