Természetvédelmi területekre vonatkozó szabályok

Természetvédelmi területeink őrzik hazánk természeti értékeinek még megmaradt emlékeit. A főváros területén kiemelkedően sok azoknak a helyszíneknek a száma, ahol valamilyen természeti kincs található, legyen az akár védett növény-, vagy állatfaj, geológiai, vagy tájképi érték. Fennmaradásuk – a tudatos természetvédelmi kezelői beavatkozásokon túl – leginkább Budapest kétmilliós lakosságának a természetvédelmi területekhez fűződő hozzáállásától függ. A fennmaradt, sokszor kis kiterjedésű természetes élőhelyfoltok igen érzékenyek a környezeti hatásokra. Túlzott zavarásuk, nem természetvédelmi célú igénybevételük sok esetben azok pusztuláshoz, leromlásához vezet. A következőkben szeretnénk összefoglalni a jogszabályokon túl azokat a tényezőket, melyek elősegítik a természeti értékeink megőrzését a jövő generációk számára is.
 
Fontos megjegyezni, hogy természetvédelmi területeink elsődleges célja a természetes folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a védett értékek megóvása. Az emberi tevékenységek, sportolási és kikapcsolódási igények kielégítése másodlagosak, azok csak az elsődleges természetvédelmi célok sérülése nélkül folytathatók. Kérünk ezért minden kedves látogatót, aki természetvédelmi területeink valamelyikét felkeresi, hogy a fenti gondolatok jegyében töltse idejét, és ottléte a természet számára a leginkább észrevétlen maradjon.
 

Védett természeti területekre vonatkozó jogszabályok

Természetvédelmi területek jogi szabályozása kapcsán elsőnek kell említeni a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt. Ez a jogszabály rendelkezik a védett területeken engedélyköteles tevékenységek köréről, a megengedett, valamint tiltott magatartásformákról. 

A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013 (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet valamennyi védett terület esetében tartalmazza a természetvédelmi kezelési tervet, az ebben foglalt előírások kötelező érvényűek a területet látogatók, gazdálkodók, tulajdonosok és haszonbérlők számára. A jogszabály megtekinthető és letölthető a www.budapest.hu oldalról a Fővárosi Közgyűlés/Rendelettár menüből.

Védett természeti területen tilos:

·         A kijelölt és kiépített tűzrakóhelyek kivételével tüzet gyújtani!

·         Járművel védett területen engedély nélkül közlekedni (gépjármű, motorkerékpár, quad, kerékpár)!

·         Növényeket, állatokat gyűjteni!

·         A geológiai képződményekben kárt tenni!

·         Szemetelni!

Engedélyköteles tevékenységek

Az alább felsorolt tevékenységek esetében az engedélykérelmet a Főpolgármesteri Hivatalhoz, mint elsőfokú természetvédelmi hatósághoz kell benyújtani:

·         kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;

·         gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;

·         terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;

·         termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához;

·         az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;

·         nád és más vízi növényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához;

·         növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához;

·          horgászathoz;

·         közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;

·         járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.

Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek
 
Az alábbi tevékenységek engedélyezése során a természetvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre.
 

· földrészlet megosztása, alakjának, terjedelmének megváltoztatása;

· telekalakítás, építés, létesítés és használatbavétel;

· nyomvonalas létesítmény és földmű építése;

· ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének engedélyezése során;

· külön jogszabályban meghatározott esetben az erdészeti, vadászati, halászati hatósági eljárásokban;

· bányatelek megállapításának, módosításának, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, valamint a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szünetelésére, a bánya bezárására vonatkozó műszak üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a bányászati létesítmények építésének és üzembe helyezésének engedélyezésekor;

· termőföld más célú hasznosításának;

· külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyag átszállítása, tárolása során.

 

Munkánkról bővebben:

Természetvédelem Budapesten

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat

Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek Budapesten

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területeket veszélyeztető tényezők

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat elérhetőségei