Szolgálatok

Közterület-felügyelői Szolgálatok

A közterület-felügyelői szolgálatokat a Szolgálatszervezési és Koordinációs Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségébe tartozó szolgálatvezetők irányítják. 

Közös előírások

A szolgálatvezetők:
    a.) tervezik, szervezik a napi őr- és járőrszolgálatok ellátását, az önállóan vagy az együttműködő szervekkel közösen ellátandó hatósági ellenőrzések, közös szolgálatok, akciók végrehajtását;
    b.) gondoskodnak a járőr útirány-tervek, objektumőr, mozgóőr utasítások, más ellenőrzési tervek kidolgozásáról és naprakész nyilvántartásáról;
    c.) javaslatot tesznek a közterületi munka hatékonyabb ellátásához szükséges átszervezésekre, átcsoportosításokra, létszám és műszaki fejlesztésekre;
    d.) gondoskodnak a közterületi szolgálatok ellátására vonatkozó jogszabályok és belső rendelkezések érvényre juttatásáról;
    e.) rendszeresen ellenőrzik a közterületen a szolgálatot ellátó közterület-felügyelők, illetve természetvédelmi őrök munkavégzését, segítik, értékelik feladataik végrehajtását;
    f.) gondoskodnak az együttműködő szervekkel kötött megállapodásokban foglalt közös szolgálati feladatok előkészítéséről, összehangolásáról, a végrehajtás irányításáról;
    g.) továbbképzés, értekezlet keretén belül részt vesznek a szolgálatok, csoportok vezetőinek és a beosztotti állomány szakmai tudásának, intézkedési készségének fejlesztésében;
    h.) közreműködnek az irányításuk alá tartozó foglalkoztatottak tevékenységével kapcsolatosan beérkező panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában;
    i.) biztosítják a revíziózott, további eljárásra alkalmas helyszíni bírság nyomtatványok, a közvetlen feljelentések, a kerékbilincs, a jármű-elszállítási és más, közigazgatási eljárást kezdeményező jegyzőkönyvek, a közterület-felügyelők, illetve a természetvédelmi őrök által készített képfelvételek rögzítését és további ügyintézésre történő átadását;
    j.) gondoskodnak a képmegküldést nem igénylő feljelentés-kiegészítések megtételéről;
    k.) véleményezik a kényszerítő eszközök alkalmazásának jog- és szakszerűségét;
    l.) az irányításuk alá tartozó szolgálattámogató közterület-felügyelő által gondoskodnak a havi zárással kapcsolatos munkaidő nyilvántartási feladatok ellátásáról: a jelenléti ívek, a szabadságok, a rendkívüli munkavégzések, a munkába járások, a szolgálati, valamint egyéb pótlékok, táblázatok összesítéséről, naprakész, tényszerű és pontos nyilvántartásáról, a rendszeres adatszolgáltatás teljesítéséről javaslatot tesznek az irányításuk alá tartozó személyi állományt érintő szociális és egyéb kérelmekkel, a teljesítményértékelésekkel, a minősítésekkel, a jutalmazással, az elismerésekkel kapcsolatban;
    m.) gondoskodnak a szolgálati feladatok végrehajtásával kapcsolatos, havi jelentések és statisztikai kimutatások elkészítéséről;
    n.) felelősek a feladatkörükbe tartozó ügyekben hozott döntések törvényszerűségéért és szakszerűségéért, valamint azok pontos, határidőben történő végrehajtásáért.

A közterületi szolgálatok az állományukba tartozó közterület-felügyelők útján, a jóváhagyott szolgálati tervek, utasítások szerint: 
    a.) végzik a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének, valamint a várakozási övezetek várakozási rendjének ellenőrzését;
    b.) ellenőrzik a főváros területén a teherforgalom szabályozására kiadott rendelkezések megtartását;
    c.)  intézkedést tesznek vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén;
    d.) külön szabályok szerint, a szükséges további intézkedések érdekében biztosítják a kerékbilincs alkalmazását és végzik a gépjármű-elszállítással kapcsolatos feladatokat;
    e.) önállóan vagy az együttműködő szervekkel közösen végzik a kiemelt vagy egyes szabályszegések tekintetében fokozott figyelmet igénylő közterületek nagyobb közterület-felügyelői létszámmal történő koncentrált ellenőrzését;
    f.) végzik a főváros kiemelt jelentőségű közterületeinek folyamatos és visszatérő ellenőrzését mozgóőri és járőrszolgálat formájában;
    g.) ellenőrzik a közterületek használatával kapcsolatos előírások betartását;
    h.) ellátják az önkormányzati vagyon védelmét;
    i.)    közreműködnek a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésében, a jogkövető magatartásformák kialakításának elősegítésében, a lakosság erre irányuló tájékoztatásában, az Igazgatóság bűnmegelőzési feladatainak megvalósításában.

Az Akció Szolgálat kiemelt feladata:
    a.) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
    b.) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
    c.) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
    d.) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
    e.) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
    f.) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
    g.) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
    h.) közreműködés az egyes közterület-felügyeleti feladatok ellátását szabályozó, fővárosi közgyűlési rendeletek végrehajtásában;
    i.) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
    j.) kiemelt feladata - az általános felügyelői feladatok ellátása mellett - az Igazgatóság illetékességi területén a közterületek jogszerű használatát, rendjét megbontó jogsértések gyors reagálással történő hatékony megelőzése, megakadályozása, megszűntetése és szankcionálása;
    k.) kiemelt feladata az Igazgatóság illetékességi területén található, Budapest kiemelt prioritású közterületein és a nagy forgalmú gyalogos aluljárókban teljesítendő ellenőrző tevékenység, valamint a FÜIK-re bekötött távfelügyeleti rendszerek riasztása vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén, a kivonuló szolgálat a külön utasításban meghatározott intézkedések végrehajtása.

A Közlekedésrendészeti Szolgálat feladata:
    a.) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
    b.) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
    c.) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
    d.) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
    e.) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
    f.) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
    g.) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
    h.) közreműködés az egyes közterület-felügyeleti feladatok ellátását szabályozó, fővárosi közgyűlési rendeletek végrehajtásában;
    i.) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
    j.) kerékbilincs alkalmazása a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, vagy a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek egyébként balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák.
    k.) a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartása;
    l.) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
    m.) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
    n.) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
    o.) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
    p.) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
    q.) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
    r.) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
    s.) a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén a Budapest Közút Zrt. által kiadott, kezelői hozzájárulásban foglaltak betartásának az ellenőrzése;
    t.) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével, a közúti jelzés vagy egyéb tárgy elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával, vagy más hasonló módon sértő vagy veszélyeztető személy felszólítása az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra, ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;
    u.) a közúton, vagy a közút mellett, a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyeztető tevékenység észlelése esetén a szabályszegőnek a tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére való felszólítása, ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;
    v.) a szükséges intézkedés megtételére való felszólítás, ha a közút mellett fekvő ingatlanról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag kerül, vagy az ingatlanon lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat az ingatlan tulajdonosa nem végzi el, továbbá ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;
    w.) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát, az út állagának védelmét befolyásoló gondozási munkák ellenőrzése;
    x.) helyszíni beavatkozás a hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulástól eltérő munkavégzés esetén;
    y.) közreműködés helyszíni részvétellel a forgalmi zavarok elhárításában;
    z.) forgalmi zavarok esetén a kiváltó okok helyszíni feltérképezése, azok megszüntetésére történő intézkedések végrehajtása, koordinációja, a forgalom irányításának megszervezésében való közreműködés;
        aa.) a forgalmi zavarok esetén kapcsolattartás a hatóságokkal, külső szervezetekkel, közművekkel, védelmi és katasztrófaelhárítási szervekkel, közösségi közlekedési szolgáltatókkal;
        bb.) új forgalmi rend esetén a közúti forgalom helyszíni segítése;
        cc.) a bekövetkezett balesetek, események helyszínelésének ellátása, kivéve a közösségi közlekedési feladatokkal összefüggő, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alapján a közlekedésszervező hatáskörébe tartozó feladatokat.
        dd.) A közterületen, illetve közforgalom elől el nem zárt területen történő elhalálozás esetén, a Budapesti Rendőr-főkapitányság jelzésére, biztosítja a helyszíni halott vizsgálat megkezdéséig, valamint a vizsgálat teljes ideje alatt, egészen az elhalálozott személy elszállításáig az elhalálozott személy belátásvédő takarófallal történő elkerítését.

A Közösségi Közlekedési Szolgálat feladata:
    a.) az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése;
    b.) közösségi közlekedési eszközök fedélzeti biztonságát növelő, közbiztonsági, bűnmegelőzési célú közterület-felügyelői jelenlét biztosítása;
    c.) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
    d.) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.

A Járőr Szolgálat kiemelt feladata:
    a.) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
    b.) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
    c.) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
    d.) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
    e.) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
    f.) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
    g.) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
    h.) közreműködés az egyes közterület-felügyeleti feladatok ellátását szabályozó, fővárosi közgyűlési rendeletek végrehajtásában;
    i.) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
    j.) a Közgyűlés által rendeletben szabályozottak szerint a közterületen létesülő taxiállomások használatának ellenőrzése;
    k.) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmú közutakon, valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése.

A Járműelszállítási Szolgálat feladata:
    a.) az üzembentartó és a rendőrség egyidejű értesítése mellett, a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az – a közúti közlekedést szabályozó külön jogszabályokban foglalt esetekben – a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti;
    b.) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő – jogszerű és szakszerű eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzembentartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak, az értesítés elhelyezésétől számított, külön jogszabályban foglalt határidőre nem tesz eleget;
    c.) az értesítés elhelyezését követő 10 nap elteltével, szolgálati úton javaslatot tesz a Gazdasági Osztály részére az észlelt, és jegyzőkönyvbe rögzített üzemképtelennek minősülő jármű, közreműködő igénybevételével történő elszállításának megrendelésére;
    d.) az elszállított jármű forgalmi rendszámának soron kívül történő közlése a Főpolgármesteri Hivatallal, annak tájékoztatás céljából való közzététele érdekében;
    e.) az elszállított jármű forgalmi rendszámának soron kívül történő közzététele az Igazgatóság honlapján;
    f.) a járműelszállítás során, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása.

A Köztisztasági Szolgálat:
    a.) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
    b.) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
    c.) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
    d.) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
    e.) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
    f.) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Szolgálatai:
1.  Közterületi Szolgálatok:
    • Akció Szolgálat
1161 Budapest, Pálya u. 27.
    • Közlekedésrendészeti Szolgálat
1161 Budapest, Pálya u. 27.
  • Közösségi Közlekedési Szolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1. 
    • Járőr Szolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.
   Járműelszállítási Szolgálat
1108 Budapest, Kozma utca 5/C.
    • Köztisztasági Szolgálat
1107 Budapest, Szárnyas u. 03.
    
2.   Természetvédelmi Őrszolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.