Büfé pályázat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 1054 Budapest, Akadémia utca 1. szám alatt található Székházában, 1 db 86,68 m2 alapterületű büfé céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1054 Budapest, Akadémia utca 1. szám alatt található ingatlan feletti hasznosítási jogokat a 714/2006. (IV. 27.) számú Főv. Kgy. határozat, valamint a 15-446/47/2006. számú Használatba Adási Szerződés alapján az egész épületre kiterjedően a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: FÖRI) gyakorolja.

 

I. Pályázat tárgya

A FÖRI 1054 Budapest, Akadémia utca 1. szám alatt található Székházában található, 1 db 86,68 m2 alapterületű büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadása 1 éves határozott időtartamra, a további hosszabbítás lehetősége nélkül.

II. Pályázat jellege

A Pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet.

IV. Pályázati feltételek

Ajánlattevő büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat, valamint a FÖRI felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult, továbbá tudomásul veszi, hogy bérleti szerződés átlátható szervezettel, egyéni vállalkozóval illetőleg magánszeméllyel köthető. 

V. Minimális bérleti díj, pályázati biztosíték

A bérlemény minimális bérleti és üzemeltetési díját – amennyiben a pályázat nyertese vállalja, a villamosenergia, valamint a víz- fogyasztás méréséhez szükséges almérők telepítését, úgy az üzemeltetési díj annak megfelelően csökkenthető – és a pályázati biztosíték összegét a mellékelt 1. számú táblázat tartalmazza. A pályázati biztosíték összege a nem nyertes pályázóknak a pályázati kiírás nyertesének kihirdetése napját követő 15 munkanapon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó a kihirdetéstől számított 30 napon belül nem köt szerződést a büfé céljára szolgáló helyiség bérletre vonatkozóan, úgy részére a pályázati biztosíték nem kerül visszafizetésre.

VI. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére. Az óvadék összegébe a megfizetett pályázati biztosíték összege beszámításra kerül.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Pető Szilvia csoportvezető asszonytól kérhető, aki e-mailen keresztül a peto.szilvia@fori.hu címen, míg telefonon a +36-20/489-0512 számon munkanapokon 8.00-16.00 óra között, pénteken 12.00 óráig érhető el.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A FÖRI mint, ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A FÖRI mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat 5 munkanapon belül értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő a FÖRI-től semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati biztosíték összegének a FÖRI OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15493235-00000000 számú bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2021.06.23.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021.06.30.

Pályázat benyújtásának helye: 1054 Budapest, Akadémia utca 1.

Pályázati biztosíték összegét az 1. számú táblázat tartalmazza. Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal.

 

1. táblázat

 

Pályázatai felhívás - büfé - 0531.pdf

Pályázati adatlap - büfé.pdf