Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató/privacy policy

A Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: FÖRI) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a FÖRI adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztató megfogalmazásakor elsősorban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit vette figyelembe,

A Tájékoztatóban ismertetett szabályok 2018. május 25. napjától hatályosak.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő /Data Controller/: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, 1054 Budapest Akadémia u. 1. székhellyel (a továbbiakban: FÖRI), [fenntartója és irányító szerve Budapest Főváros Közgyűlése, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. (a Közgyűlés); törzskönyvi azonosító száma: 493233], képviseli az Igazgató.

Adatvédelmi tisztviselő/ Data Protection Officer/ neve és elérhetősége: 

2. A kezelt adatok kategóriája

Személyes adatok

Fogalom meghatározás

2.1 Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” (GDPR 4. cikk 1. pont)

A fogalom tartalmából következően bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.2 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A FÖRI tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a FÖRI-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napjától a részükre a FÖRI által továbbított és az általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR előírásaival összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és a jogszabálynak történő megfelelésről nyilatkozatot tesznek a FÖRI részére. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a FÖRI hozzájárulásával jogosultak.

Az adatfeldolgozó adatait szükség estén a FÖRI-től kérhető személyes adat kezelésére vonatkozó információigény estén.

A FÖRI közhatalmi jogosítványainak gyakorlása során kezeli a GDPR 4. cikk a/ pontjában személyes adatok kategóriájába sorolt adatokat: a hatósági intézkedéssel érintett személyek nevét, azonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, a közterületen elhelyezett kamerák működtetése során az érintettekről készült képfelvételeket, a telefonos bejelentések hangfelvételeit, email üzeneteket és ezeket az adatokat közhatalmi feladatainak gyakorlásához szükséges ideig a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatainak megfelelően használja fel.

(A FÖRI a különböző forrásokból származó alábbi adatokat kezelheti: az érintett személyi okmányában és/vagy vezetői engedélyében szereplő adatok: név, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, gépjármű forgalmi rendszáma, a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő személyes adatok)

3. Adatkezelés rendje

A személyes adatok GDPR szerinti kezeléséről a FÖRI képzett köztisztviselői állománya, valamint az adatfeldolgozás során alkalmazott elektronikus eljárások biztosítják, az adatokat az eljárás céljának elérését követően rendszerünkből töröljük a jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt rendszerben és határidők betartásával. A személyes adatokat kizárólag a törvényben meghatározott hatóságoknak adjuk át, illetve feldolgozásukat erre a célra kiválasztott, megfelelő paramétereknek megfelelő adatfeldolgozóval végeztetjük.

A FÖRI gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

A FÖRI az érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhet adattovábbítást, vagyis a személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő átadását jogszabályban meghatározottak, illetve hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén.

A FÖRI a személyes adatokat nem továbbítja sem az Európai Unióhoz tartozó tagállamhoz, sem más harmadik ország részére.

4. Az adatkezelés célja

A kezelt személyes adatokat alapvetően a FÖRI közhatalmi feladatainak ellátásához szükséges célra és körben használjuk fel, szem előtt tartva az adatok megfelelő biztonságának és integritásának elvét. Ide tartozik a közterület-felügyelői intézkedés során megismert személyi adatok felhasználásával hatósági eljárás kezdeményezése, bírság kiszabása. A FÖRI által üzemeltetett közterületi kamerák felvételeit a közrend- és közbiztonság fenntartása és a közösségi vagyon védelme céljából kezeljük.

A bejelentések adatait minőségbiztosítási szempontok alapján a bejelentők hozzájárulásával kezeljük.

A FÖRI működésével összefüggő szerződésállományban szereplő személyes adatok kezelésének jogcíme a szerződések teljesítése.

A FÖRI az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott címzetteken, adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül sem adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A FÖRI adatkezelése során érvényesíti a GDPR által előírt adattakarékosság, célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság és az elszámoltathatóság alapelveit.

Fogalom meghatározások

4.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

4.2 Adatkezelő: a FÖRI, mint közhatalmi szerv amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg; az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A FÖRI felel az általa végzett adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen – a GDPR rendelkezéseinek megfelelően – kerüljenek a másik adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

A FÖRI a személyes adatokat felhasználhatja:

a/ az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

b/ az érintettek jogainak védelme;

c/ az FÖRI jogos érdekeinek érvényesítése céljából

A FÖRI a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

5. Jogalap

A FÖRI személyes adatkezelésének fő jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e/ pontja szerint a közhatalom gyakorlása, illetve a GDPR 6. cikk (1) a/ pontja szerint az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) f/ pontja vagyis az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett a hozzájárulást bármikor, egyszerű módon visszavonhatja.

A FÖRI működésével összefüggő szerződésállományban szereplő személyes adatok kezelésének jogcíme a szerződések teljesítése.

6. A személyes adatok továbbítása

A FÖRI adatkezelői tevékenysége során felveheti a kapcsolatot külső adatkezelőkkel, hogy törvényben meghatározott feladatainak, szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tehessen. A FÖRI gazdasági/pénzügyi rendszere jogszabály erejénél fogva adatokat szolgáltata a Magyar Államkincstár, valamint a közreműködő bankok részére a kifizetések/befizetések ügyintézése során.

A pénzügyi/könyvelési adatokat, bizonylatokat a FÖRI a jogszabályokban meghatározott ideig kezeli.

A személyes adatokat a FÖRI minden más esetben kizárólag jogszabály kötelező rendelkezése vagy szerződéses kötelezettség teljesítése céljából továbbítja.

7. Az adatkezelés időtartama

A FÖRI az általa kezelt adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezeli, a szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése során törvény figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseit, illetve a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adat törléséig, a hozzájárulás visszavonásáig.

8. Az érintett jogai

A hozzáférés joga

Az érintett kérheti, hogy a FÖRI tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Ezt a kérést bármikor írásban, a FÖRI címére címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a FÖRI email címére [email protected] .küldött üzenetben közölheti.

A levélben küldött tájékoztatás kérést a FÖRI akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. Az emailben küldött tájékoztatáskérést a FÖRI akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett névvel regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt a kérelmezőt más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a FÖRI által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett kérheti a FÖRI által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatokat törölni kell.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A FÖRI – elsősorban a személyes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során – az érintett kifejezett kérésére törölheti az általa kezelt személyes adatokat.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adat.

A törlési kérelem megtagadásáról a FÖRI minden esetben tájékoztatja az érintettet megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A személyes adatok korlátozásának joga

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a FÖRI korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a FÖRI ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a FÖRI korlátozza abban az esetben is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az érintett akkor is kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok további kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A személyes adatok továbbításának joga

Az érintett kérheti, hogy a FÖRI által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a FÖRI-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a FÖRI vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A FÖRI az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

A GDPR 12.-23. cikkeiben található az érintettek jogainak részletes szabályozása, amelyeket fentebb vázlatosan ismertettünk.

Adatvédelmi tisztviselő neve: 

  • dr. Bacskai Zsanett

Elérhetősége:

Postai cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 1.
e-mail: [email protected]

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében megkeresheti a FÖRI adatvédelmi tisztviselőjét, illetve panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9., tel.: +36 1 391 1400, email: [email protected]; weboldal: www.naih.hu).

Megszakítás