Vezetői Támogató Osztály

Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ (FÜIK)

A FÜIK szervezetileg a Vezetői Támogató Osztályba tartozik, szervezeti vezetője a Vezetői Támogató osztályvezető, a szakmai irányítást viszont a szolgálati igazgatóhelyettes gyakorolja felette.

Szolgálati igazgatóhelyettes feladata és felelőssége:

 • a FÜIK feladatainak tartalmára és a végrehajtás rendjére vonatkozóan a végrehajtás koordinálása, valamint egyedi szolgálatellátási feladatok meghatározásában a törvényes kereteken belül utasítási jogkörrel rendelkezés;
   
 • a FÜIK feladatait, működését szabályzó jogszabályok, szabványok, belső szabályozások megismertetése, betartatása;
   
 • az együttműködési megállapodásokból fakadó, az ügyeletet érintő feladatok meghatározása;
   
 • fegyelmi és/vagy kártérítési eljárás kezdeményezése, jutalmazási, kitüntetési javaslatok előkészítése és felterjesztése;
   
 • munkaköri leírások jóváhagyása;
   
 • rendkívüli munkavégzések elrendelése;
   
 • ügyelet és készenlét elrendelése;
   
 • alapszabadság, pótszabadság kiadása, engedélyezése, megszakíttatása;
   
 • a kiadmányozási jogkör gyakorlása a hatáskörébe rendelt ügyekben;
   
 • a munkafeladatok határidőre történő szakszerű elvégeztetése, az adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért történő felelősségvállalása;
   
 • köztisztviselők teljesítményének értékelése, minősítése;
   
 • a teljesítménykövetelmények megállapítása;
   
 • a munkaidő-beosztások megállapítása;
   
 • a szakmai feladatok végrehajtását követően a tapasztalatok összegzése, elemzése és a levont következtetések alapján javaslatok kidolgozása.Vezetői Támogató Osztályvezető feladata és felelőssége:

 • a munka-, tűz- és vagyonbiztonsági előírások betartatásának éves ellenőrzése, a FÜIK kezelésébe adott vagyon meglétének éves ellenőrzése;
   
 • az adatvédelmi szabályok betartatása, a kezelt adatok biztonságára vonatkozó előírások érvényre juttatása;
   
 • munkaköri leírás előkészítése;
   
 • a képzésben, továbbképzésben, átképzésben résztvevők körének meghatározása;
   
 • ellátja a szervezeti egység koordinációs feladatait, valamint a szervezet önálló kockázatkezelési és szabálytalanság kezelési felelősi feladatait.

 

Az Igazgatóság szervezetén belül munkaszüneti napokon is 24 órában működő FÜIK feladata:

 • a közterület-felügyelők feladatkörébe tartozó közterületi, rendészeti, közlekedésrendészeti, köztisztasági, állat-egészségügyi intézkedéseket érintő ügyeleti feladatok ellátása;
 • a főváros közterületi rendjével, közállapotával, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos lakossági és egyéb bejelentések, észrevételek, panaszok, segélyhívások fogadása, rögzítése és továbbítása a hatáskörrel rendelkező közigazgatási, rendvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi szervek és a közüzemi, vagy egyéb lakossági szolgáltatást végző szervek részére;
   
 • a főváros működését, a lakosság biztonságát veszélyeztető, a városüzemeltetési infrastruktúra működési zavarát okozó rendkívüli esemény közvetlen veszélye vagy bekövetkezése esetén adatok szolgáltatása az elhárítást irányító szervezet részére, a rendelkezésre álló információk alapján a hatáskörébe tartozó intézkedések megtétele;
   
 • a minősített időszakokban közreműködés a közterület-felügyelők részére meghatározott feladatok végrehajtásában;
   
 • térfelügyeleti kamerarendszer által szolgáltatott információk kezelése, jogsértés észlelése esetén azonnal intézkedés megtétele annak megszüntetése vagy a balesetveszély elhárítása érdekében;
   
 • a Fővárosi Önkormányzat vagyonának védelme érdekében a távfelügyeleti- és kivonuló szolgálatok munkájának koordinálása;
   
 • a megtett intézkedésekről a Fővárosi Önkormányzat - Főpolgármesteri Hivatal útján történő - tájékoztatása.
   
 • Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott feladatainak ellátása;
   
 • súlyos tömegszerencsétlenség, katasztrófa vagy más rendkívüli helyzet közvetlen veszélye, vagy bekövetkezése esetén adatok szolgáltatása a megelőzés, védekezés és a következmények elhárítását végző szervezetek számára;
   
 • fővárosi közszolgáltató cégeivel kötött megállapodás alapján az egyes városüzemeltetéssel kapcsolatos fővárosi feladatok ellátása;
   
 • a bekötött távfelügyeleti rendszerek működésének, jelzéseinek riasztást fogadó központként történő figyelése, riasztás vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén a kivonuló szolgálat helyszínre irányítása, illetve a külön utasításban meghatározott intézkedések végrehajtása;
   
 • a szerződött partnerek gépjárműveinek mozgásának, jelzéseinek figyelemmel kísérése a megkötött megállapodások alapján;
   
 • riasztás vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén a szerződött partner haladéktalan értesítése a tapasztalt rendellenességekről, illetve a külön megállapodásokban meghatározott intézkedések megtétele;
   
 • a gépjárműflottával kapcsolatos kimutatások, statisztikák megállapodás, illetve igény szerinti elkészítése.

 

Az osztály védelmi, biztonsági feladatköre:

 • az Igazgatóság vagyonvédelmére vonatkozó általános személyi, szervezési és technikai követelmények, belső rendelkezések kidolgozása, azok érvényesülésének rendszeres ellenőrzése az Igazgatóság szervezeti egységeinél;
   
 • a vagyonbiztonságot érintő események kivizsgálása;
   
 • az Igazgatóság létesítményeinek technikai védelme, a riasztó- és beléptető berendezések üzemképes állapotának biztosítása;
   
 • a vagyonvédelmi biztonságtechnikai eszközök állapotának, működőképességének, alkalmazásuk szakszerűségének, szabályosságának rendszeres figyelemmel kísérése, a szükséges karbantartások, javítások kezdeményezése;
   
 • a külső szervezetek rendezvény-lebonyolítási kérelmeinek vagyon- illetve létesítmény-biztonsági szempontból történő véleményezése, a beléptetés feltételeinek biztosítása;
   
 • a Portaszolgálat tevékenységének szervezése és irányítása;
   
 • az Igazgatóság egészére kiterjedően az adatvédelmi és biztonsági szabályok kialakítása, az erre vonatkozó belső szabályozások előkészítése, érvényesülésük ellenőrzése;
   
 • az osztály vezetője felelős az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáért és koordinálásáért valamint a folyamatgazdákról szóló szabályzat kialakításáért.

Az osztály flottamenedzsment feladatköre:

 • a gépjármű flottafelügyeleti rendszer hivatali munkaidőben történő felügyelete, mint riasztást fogadó központ, valamint a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
   
 • a szerződött partnerek gépjárműveinek mozgásának, jelzéseinek figyelése a megkötött megállapodások alapján hivatali munkaidőben;
   
 • a szerződött partner haladéktalan értesítése riasztás vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén a tapasztalt rendellenességekről, illetve a külön megállapodásokban meghatározott intézkedések megtétele.
   
 • Feladata a flottamenedzsment szerződések, szerződéses kapcsolatok kezelése, projekttel kapcsolatos közbeszerzések előkészítése, a közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés.

Az osztály közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatköre:

 • a szervezet közfoglalkoztatási programjának előkészítése, szervezése, lebonyolítása és ellenőrzése;
   
 • a közfoglalkoztatási programban együttműködő szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás.

Az osztály vezetői támogató feladatköre:

 • az Igazgatósági projektek támogatása, közreműködés azok előkészítésében, lebonyolításában, a kapcsolódó dokumentumok kezelésében. 
   
 • a belső szabályozók deregulációja;
   
 • gondoskodás a közérdekű adatigénylések kezeléséről;
   
 • a hajléktalansággal kapcsolatos ügyek koordinálása.