Szolgálatok

A Közterület-felügyelői Szolgálatok
 

A szolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt állnak az akció-, járőr-, illetve egyéb meghatározott feladatot ellátó közterületi szolgálatok, melyek tevékenységét szolgálatvezetők útján irányítja.
 

A közterületi szolgálatok az állományukba tartozó közterület-felügyelők útján, a jóváhagyott szolgálati tervek, utasítások szerint: 
a.) végzik a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének, valamint a várakozási övezetek várakozási rendjének ellenőrzését;
b.) ellenőrzik a főváros területén a teherforgalom szabályozására kiadott rendelkezések megtartását;
c.) intézkedést tesznek vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén;
d.) külön szabályok szerint, a szükséges további intézkedések érdekében biztosítják a kerékbilincs alkalmazását és végzik a gépjármű-elszállítással kapcsolatos feladatokat;
e.) önállóan vagy az együttműködő szervekkel közösen végzik a kiemelt vagy egyes szabályszegések tekintetében fokozott figyelmet igénylő közterületek nagyobb közterület-felügyelői létszámmal történő koncentrált ellenőrzését;
f.) végzik a főváros kiemelt jelentőségű közterületeinek folyamatos és visszatérő ellenőrzését mozgóőri és járőrszolgálat formájában;
g.) ellenőrzik a közterületek használatával kapcsolatos előírások betartását;
h.) ellátják az önkormányzati vagyon védelmét;
i.) közreműködnek a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésében, a jogkövető magatartásformák kialakításának elősegítésében, a lakosság erre irányuló tájékoztatásában, az Igazgatóság bűnmegelőzési feladatainak megvalósításában.
 

Az Akció Szolgálat kiemelt feladata az általános felügyelői feladatok ellátása mellett az Igazgatóság illetékességi területén a közterületek jogszerű használatát, rendjét megbontó jogsértések gyors reagálással történő hatékony megelőzése, megakadályozása, megszűntetése és szankcionálása. A rendészeti szervekkel való rendszeres, folyamatos kapcsolattartás és közös szolgálat ellátás. A közterületi szolgálatok feladatkörébe utalt ügyiratok kivizsgálása, valamint az önkormányzati vagyon védelme.
 

A Közlekedésrendészeti Szolgálat kiemelt feladata az Igazgatóság illetékességi területén, területi megkötés nélkül a közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó jogellenes magatartási formák észlelése, és a jogszerű közterület használati rend érdekében a szükséges intézkedések megtétele, továbbá a külön szabályok szerint az Igazgatóság illetékességi területén a közlekedési szabálysértések esetén történő kerékrögzítő eszköz alkalmazása a további szükséges intézkedések megtételéig.

A Közúti Forgalombiztosítási Szolgálat kiemelt feladata A közlekedési szabálysértések megelőzése, megakadályozása, megszűntetése, szükség esetén elszállítással történő szankcionálása.
 

A Járőr Szolgálat kiemelt feladata, az Igazgatóság illetékességi területén a speciális közlekedési szabálysértések megelőzése, megszűntetése, szankcionálása.
 

A Közösségi Közlekedési Szolgálat feladata a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közösségi közlekedési eszközök utazási szerződés szerinti használatának ellenőrzése, önkormányzati vagyon védelme.
 

A Köztisztasági Szolgálat a szolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, az állományába tartozó közterület-felügyelők útján gondoskodik a főváros köztisztaságával kapcsolatos feladatok ellenőrzéséről. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed:
a.) a közterületek tisztán tartásának megvalósulására;
b.) a települési szilárd- és folyékonyhulladék-gazdálkodás teljesítésére;
c.) a főváros hulladékgazdálkodási tervének végrehajtására;
d.) és a városképpel összefüggő fővárosi önkormányzati rendeletekben, és kapcsolódó más jogszabályokban foglaltakra.
 
A Járműelszállítási Szolgálat feladata a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti. A helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.  

Közös előírások
 

A szolgálatvezetők:
    a. ) tervezik, szervezik a napi őr- és járőrszolgálatok ellátását, az önállóan vagy az
együttműködő szervekkel közösen ellátandó hatósági ellenőrzések, közös szolgálatok, akciók végrehajtását;
    b. ) gondoskodnak a járőr útirány-tervek, objektumőr, mozgóőr utasítások, más ellenőrzési
tervek kidolgozásáról és naprakész nyilvántartásáról;
    c. ) javaslatot tesznek a közterületi munka hatékonyabb ellátásához szükséges
átszervezésekre, átcsoportosításokra, létszám és műszaki fejlesztésekre;
    d. ) gondoskodnak a közterületi szolgálatok ellátására vonatkozó jogszabályok és belső
rendelkezések érvényre juttatásáról;
    e. ) rendszeresen ellenőrzik a közterületen a szolgálatot ellátó közterület-felügyelők, illetve
természetvédelmi őrök munkavégzését, segítik, értékelik feladataik végrehajtását;
    f. ) gondoskodnak az együttműködő szervekkel kötött megállapodásokban foglalt közös
szolgálati feladatok előkészítéséről, összehangolásáról, a végrehajtás irányításáról;
    g. ) továbbképzés, értekezlet keretén belül részt vesznek a szolgálatok, csoportok vezetőinek
és a beosztotti állomány szakmai tudásának, intézkedési készségének fejlesztésében;
    h. ) közreműködnek az irányításuk alá tartozó foglalkoztatottak tevékenységével
kapcsolatosan beérkező panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában;
    i. ) biztosítják a revíziózott, további eljárásra alkalmas helyszíni bírság nyomtatványok, a
közvetlen feljelentések, a kerékbilincs, a jármű-elszállítási és más, közigazgatási eljárást kezdeményező jegyzőkönyvek, a közterület-felügyelők, illetve a természetvédelmi őrök által készített képfelvételek rögzítését és további ügyintézésre történő átadását;
    j. ) gondoskodnak a képmegküldést nem igénylő feljelentés-kiegészítések megtételéről;
    k. ) véleményezik a kényszerítő eszközök alkalmazásának jog- és szakszerűségét;
    l. ) az irányításuk alá tartozó szolgálattámogató közterület-felügyelő által gondoskodnak a
havi zárással kapcsolatos munkaidő nyilvántartási feladatok ellátásáról: a jelenléti ívek, a szabadságok, a rendkívüli munkavégzések, a munkába járások, a szolgálati, valamint egyéb pótlékok, táblázatok összesítéséről, naprakész nyilvántartásáról, a rendszeres adatszolgáltatás teljesítéséről javaslatot tesznek az irányításuk alá tartozó személyi állományt érintő szociális és egyéb kérelmekkel, a teljesítményértékelésekkel, a minősítésekkel, a jutalmazással, az elismerésekkel kapcsolatban;
    m. ) gondoskodnak a szolgálati feladatok végrehajtásával kapcsolatos, havi jelentések és
statisztikai kimutatások elkészítéséről.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Szolgálatai:

1.  Közterületi Szolgálatok:
    • Akció Szolgálat
1161 Budapest, Pálya u. 27.
    • Közlekedésrendészeti Szolgálat​​​​​​​
1161 Budapest, Pálya u. 27.
    • Közúti Forgalombiztosítási Szolgálat
1161 Budapest, Rákosi út 43.
    • Járőr Szolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.
    • Közösségi Közlekedési Szolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.
    • Köztisztasági Szolgálat
1107 Budapest, Szárnyas u. 03.
    • Járműelszállítási Szolgálat
1108 Budapest, Kozma utca 5/C.

2.   Természetvédelmi Őrszolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.

3.   Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat
1097 Budapest, Illatos út 23/a.