Szervezet- és Létesítményüzemeltetési Osztály

Az osztály beszerzési és anyaggazdálkodási feladatköre:

 • a központi anyagraktár raktározási, készletezési feladatainak ellátása;
   
 • az anyagbeszerzői feladatok ellátása, melynek keretében gondoskodik a működéshez szükséges eszközök beszerzéséről és kiadásáról, különös tekintettel az irodaszerekre, irodabútorokra, tisztítószerekre (igényfelmérés, engedélyeztetés, megrendelés, beszerzés, teljesítésigazolás);
   
 • az Igazgatóság által használt nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása, kiadása;
   
 • a Szolgálatok, munkavállalók egyenruházattal, védőruházattal és munkaruházattal történő ellátása;
   
 • a Szolgálatok védőitallal és védőeszközökkel történő ellátása;
   
 • a raktári készletnyilvántartások naprakész vezetése;
   
 • a beszerzési eljárások előkészítés és lebonyolítása;
   
 • a felújítások, beruházások tervezésének, szakvéleményezésének intézése, megvalósulásuk nyomon követése;
   
 • a jótállások és a garanciajegyek megőrzése és nyilvántartása, a meghibásodott eszközök javíttatása.

 

Az osztály üzemeltetési feladatköre:

 • az eszközleltározással kapcsolatos feladatok ellátása;
   
 • a helyiség-, illetve bérleményhasznosítással kapcsolatos feladatok teljesítése;
   
 • az Igazgatóság központi épületének és telephelyeinek gazdaságos üzemeltetése, fenntartása, az állagmegőrzést szolgáló tervszerű, megelőző karbantartás, műszaki meghibásodások feltárása, javítása, vagy szolgáltató igénybevétele útján a karbantartások, javítások elvégzése;
   
 • a létesítmény-üzemeltetés körébe tartozó időszakos műszaki, biztonsági felülvizsgálatok elvégzése, az Igazgatóság használatában álló, vagy bérbe adott létesítmények rendeltetésszerű használatának vagyonkezelői ellenőrzése;
   
 • a bérleti szerződések nyilvántartása, a bérbe adott helyiségek bérlőivel történő kapcsolattartás;
   
 • az eseti terembérlések ügyintézése, a teremhasználat biztosítása, szerződések előkészítése, szükség esetén rendezvények lebonyolítása;
   
 • benntartózkodási engedélyek, kapujegyek előkészítése, kiállítása
   
 • a létesítmény üzemeltetés során külső kivitelezőkkel, szolgáltatókkal történő kapcsolattartás, a megrendelések előkészítése, illetve az általuk végzett munka mennyiségi és minőségi ellenőrzése, valamint a szerződések nyilvántartása;
   
 • az Igazgatóság területén a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása, a munkavédelemért felelős külsős szakemberrel történő kapcsolattartás;
   
 • a székház és a telephelyek takarításának megszervezése és ellenőrzése;
   
 • az Igazgatóság gépjármű-, vagyon- és dolgozói balesetbiztosításainak intézése, és a kárügyintézések lebonyolítása;
   
 • az Igazgatóság napi működéséhez kapcsolódó rendezvények megszervezése, a megfelelő helyiségek előkészítése, szükség esetén a catering biztosítása.

 

Az osztály iratkezelési feladatköre:

 • az Igazgatóságra érkező iratok fogadásának, érkeztetésének, iktatási rendjének szervezése és irányítása, valamint az ezzel összefüggő program felügyelete;
   
 • az arra jogosult vezető, vagy szervezeti egység által készített, vagy kiadmányozott iratok, postai küldemények nyilvántartásba vételének, iktatásának, postázásra előkészítésének ellátása, a küldemény továbbításra történő átadása;
   
 • az Igazgatóság irattárának működtetése;
   
 • a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok ellátása;
   
 • az Igazgatóság egészére kiterjedően az iratkezelés felügyelete;
   
 • az Igazgatóság Utasítások és Szabályzatok-, valamint a Körlevelek Tárának karbantartása és vezetése.

 

Az osztály munkaügyi feladatköre:

 • a munkaidő nyilvántartás ellenőrzése, távollétek, szabadságok nyilvántartása; rendkívüli munkavégzés nyilvántartása;
   
 • kapcsolattartás és adatközlés a Magyar Államkincstár felé a szakterületet érintő ügyekben;
   
 • a dolgozók cafetéria nyilatkoztatásának lebonyolítása;
   
 • üzemi, úti balesetekkel kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás vezetése, kapcsolattartás a balesetvédelmi szakemberrel;
   
 • munkahelyi balesetekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása során kapcsolattartás a feladatvégzéshez kapcsolódó végrehajtásban résztvevő külső szakmai szervekkel;
   
 • az Igazgatóság foglalkoztatottai részére foglalkozás-egészségügyi ellátással összefüggő tevékenység szervezése, felügyelete;
   
 • felvételi egészségügyi vizsgálat, időszakos foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szervezése;
   
 • orvosi alkalmassági vizsgálatok (munkába lépés előtt, időszakos, soron kívüli) megszervezése, nyilvántartás naprakész vezetése;
   
 • pszichológiai alkalmassági vizsgálatok (munkába lépés előtt, időszakos, soron kívüli) megszervezése, nyilvántartás naprakész vezetése;
   
 • közreműködés a kompenzációs nyilatkoztatásban;
   
 • munkarendek jelenléttel összefüggő beállításai az egyes nyilvántartó rendszerekbe;
   
 • eltérő munkarend kérelmek, engedélyek intézése, nyilvántartás vezetése;
   
 • szabadság megállapítás (év eleji, évközi, kilépők, tartósból visszatérők), szabadságtervezés, szabadságok évközi egyeztetése;
   
 • pótszabadságokról nyilatkoztatás, nyilvántartások vezetése;
   
 • távollétek nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos levelek elkészítése (szabadság, betegállomány, igazolt, igazolatlan távollétek, szülési szabadság, GYES, GYED);
   
 • táppénzes papírok nyilvántartása, továbbítása a Magyar Államkincstárnak;
   
 • havi távollét listák elkészítése;
   
 • utazási költségtérítés, munkába járás jogszabályok és nyilvántartások szerinti ellenőrzése;
   
 • belépő dolgozók nyomtatványokkal történő ellátása;
   
 • kilépő dolgozók elszámolásában közreműködés;
   
 • a közfoglalkoztatottak heti, havi elszámolása miatt a munkanapok, szabadságok, igazolt fizetett távollétekről tájékoztatás nyújtása a gazdasági osztálynak;
   
 • temetési segélyek kérelem átvétele, ellenőrzése, érkeztetése, átadása a Gazdasági Osztálynak;
   
 • közreműködés az egyéb juttatások munkaidő nyilvántartással összefüggő ellenőrzésében;
   
 • közreműködés a mozgó bérek (szabadidő pénzbeni megváltása, éjszakai pótlék, műszakpótlék, gépjárművezetési pótlék, stb.) munkaidő nyilvántartással összefüggő ellenőrzésében;
   
 • közreműködés a felügyelői pótlék és mosatási költségtérítés munkaidő nyilvántartással összefüggő ellenőrzésében;
   
 • közreműködés a kisösszegű jutalmak (kerékbilincs, járműelszállítás) munkaidő nyilvántartással összefüggő ellenőrzésében.

 

Az osztály oktatási feladatköre:

 • a köztisztviselők kötelező továbbképzésének a szervezése
   
 • az Igazgatóság belső képzésnek minősülő továbbképzéseinek előkészítésével és lebonyolításával összefüggő szervezési feladatok ellátása, külső képzések kezdeményezése;
   
 • a Szolgálatok és csoportok vezetői, és beosztotti állománya szakmai tudásának, intézkedési készségének fejlesztésében történő közreműködés továbbképzés, értekezlet keretén belül;
   
 • az Igazgatóság munkavállalóinak képzésével, továbbképzésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása;
   
 • az Igazgatóság dolgozóinak belső és külső oktatási, továbbképzési igényeinek tematikai tervezése és szervezése;
   
 • a belső továbbképző jellegű oktatások (köztisztviselői, felügyelői, infokommunikációs, sport, nyelv) lebonyolításához a szükséges tananyag biztosítása, valamint a külső és belső oktatók bevonásának megszervezése;
   
 • az Igazgatóságot érintő tudományos, szakmai konferenciákon történő részvétel koordinálása, a szükséges előadói anyagok elkészítésének támogatása;
   
 • az Igazgatóságot érintő szakmai tudományos együttműködések szervezése és irányítása;
   
 • a Rendészeti Oktatási Központ által szervezett közterület-felügyelői tanfolyamok szervezése és koordinálása;
   
 • Budapest Főváros Kormányhivatala munkaügyi szakmai szervezeteivel történő kapcsolattartás;
   
 • a feladatainak elvégzéséhez szükséges szakmai anyagok, szerződések, vezetői előterjesztések előkészítése.