Szolgálatok

A közterület-felügyelet sem országosan, sem a fővárosban nem centralizált szervezet. Országszerte számos településen és a fővárosban, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságon kívül, egymástól függetlenül, de szakmailag együttműködve, 23 közterület-felügyelet működik.

A közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról a főváros és a kerületek szerződésben állapodnak meg. Főszabályként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően főútvonalakon Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, míg a kerületi önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken a kerületi felügyelet rendelkezik illetékességgel. Az illetékesség mellett a hatáskörök felosztása is fontos, mivel bizonyos közterület-felügyeleti feladatokat a kerületi felügyeletek illetékességi területén is a FÖRI lát el, ilyen például az állategészségügyi tevékenység, a taximegállók használatának ellenőrzése, a közösségi közlekedési eszközök használatára vonatkozó szabályok ellenőrzése, vagy a közösségi járművek közlekedését akadályozó gépjárművek elszállítása.

A főváros lakosságától természetesen nem elvárható, hogy átlássa ezt a meglehetősen bonyolult feladat megosztási rendszert, ezért a lakossági bejelentéseket Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által működtetett Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ (FÜIK) 0-24 órában képes fogadni és ha szükséges továbbítani azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező közterület-felügyelethez.

A Közterület-felügyelői Szolgálatok

A szolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt állnak az akció-, járőr-, illetve egyéb meghatározott feladatot ellátó közterületi szolgálatok, melyek tevékenységét szolgálatvezetők útján irányítja.

A közterületi szolgálatok az állományukba tartozó közterület-felügyelők útján, a jóváhagyott szolgálati tervek, utasítások szerint: 

a.) végzik a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének, valamint a várakozási övezetek várakozási rendjének ellenőrzését;

b.) ellenőrzik a főváros területén a teherforgalom szabályozására kiadott rendelkezések megtartását;

c.) intézkedést tesznek vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén;

d.) külön szabályok szerint, a szükséges további intézkedések érdekében biztosítják a kerékbilincs alkalmazását és végzik a gépjármű-elszállítással kapcsolatos feladatokat;

e.) önállóan vagy az együttműködő szervekkel közösen végzik a kiemelt vagy egyes szabályszegések tekintetében fokozott figyelmet igénylő közterületek nagyobb közterület-felügyelői létszámmal történő koncentrált ellenőrzését;

f.) végzik a főváros kiemelt jelentőségű közterületeinek folyamatos és visszatérő ellenőrzését mozgóőri és járőrszolgálat formájában;

g.) ellenőrzik a közterületek használatával kapcsolatos előírások betartását;

h.) ellátják az önkormányzati vagyon védelmét;

i.) közreműködnek a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésében, a jogkövető magatartásformák kialakításának elősegítésében, a lakosság erre irányuló tájékoztatásában, az Igazgatóság bűnmegelőzési feladatainak megvalósításában.

Az Akció Szolgálat kiemelt feladata az általános felügyelői feladatok ellátása mellett az Igazgatóság illetékességi területén a közterületek jogszerű használatát, rendjét megbontó jogsértések gyors reagálással történő hatékony megelőzése, megakadályozása, megszűntetése és szankcionálása. A rendészeti szervekkel való rendszeres, folyamatos kapcsolattartás és közös szolgálat ellátás. A közterületi szolgálatok feladatkörébe utalt ügyiratok kivizsgálása, valamint az önkormányzati vagyon védelme.

A Járőr Szolgálat kiemelt feladata az Igazgatóság illetékességi területén, területi megkötés nélkül a közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó jogellenes magatartási formák észlelése, és a jogszerű közterület használati rend érdekében a szükséges intézkedések megtétele, továbbá a külön szabályok szerint az Igazgatóság illetékességi területén a közlekedési szabálysértések esetén történő kerékrögzítő eszköz alkalmazása a további szükséges intézkedések megtételéig.

A Közlekedés-ellenőrzési Szolgálat kiemelt feladataaz Igazgatóság illetékességi területén a speciális közlekedési szabálysértések megelőzése, megszűntetése, szankcionálása.

A Közösségi Közlekedési Szolgálat feladata a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közösségi közlekedési eszközök utazási szerződés szerinti használatának ellenőrzése, önkormányzati vagyon védelme.

A Közúti Forgalombiztosítási Szolgálat kiemelt feladata  A közlekedési szabálysértések megelőzése, megakadályozása, megszűntetése, szükség esetén elszállítással történő szankcionálása.

A Köztisztasági Szolgálat a szolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, az állományába tartozó közterület-felügyelők útján gondoskodik a főváros köztisztaságával kapcsolatos feladatok ellenőrzéséről. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed:

a.) a közterületek tisztán tartásának megvalósulására;

b.) a települési szilárd- és folyékonyhulladék-gazdálkodás teljesítésére;

c.) a főváros hulladékgazdálkodási tervének végrehajtására;

d.) és a városképpel összefüggő fővárosi önkormányzati rendeletekben, és kapcsolódó más jogszabályokban foglaltakra.

 

Közös előírások

A szolgálatvezetők:

a.) tervezik, szervezik a napi őr- és járőrszolgálatok ellátását, az önállóan vagy az együttműködő szervekkel közösen ellátandó hatósági ellenőrzések, közös szolgálatok (akciók) végrehajtását;
b.) gondoskodnak a járőr útirány-tervek, objektumőr, mozgóőr utasítások, más ellenőrzési tervek kidolgozásáról és naprakész nyilvántartásáról;
c.) javaslatot tesznek a közterületi munka hatékonyabb ellátásához szükséges átszervezésekre, átcsoportosításokra, létszám és műszaki fejlesztésekre;
d.) gondoskodnak a közterületi szolgálatok ellátására vonatkozó jogszabályok és belső rendelkezések érvényre juttatásáról, kezdeményezik a szükséges hibajavító intézkedések megtételét;
e.) rendszeresen ellenőrzik a közterületen a szolgálatot ellátó közterület-felügyelők munkavégzését, segítik, értékelik feladataik végrehajtását;
f.) gondoskodnak az együttműködő szervekkel kötött megállapodásokban foglalt közös szolgálati feladatok előkészítéséről, összehangolásáról, a végrehajtás irányításáról;
g.) az Igazgatóság illetékességi területét érintő rendőrségi fokozott ellenőrzés esetén, a fokozott ellenőrzés ideje alatt - a rendőrség kérésére – a közterületi szolgálatok feladatainak végrehajtását és szolgálatának szervezését – szükség esetén az Igazgatóság más szervezeti egységeinek a bevonásával – egyeztetik a rendőrséggel;
h.) továbbképzés, értekezlet keretén belül részt vesznek a szolgálatok, csoportok vezetőinek és a beosztotti állomány szakmai tudásának, intézkedési készségének fejlesztésében;
i.) közreműködnek az irányításuk alá tartozó köztisztviselők és munkavállalók tevékenységével kapcsolatosan beérkező panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában;
j.) biztosítják a revíziózott, további eljárásra alkalmas helyszíni bírság nyomtatványok, a közvetlen feljelentések, a kerékbilincs, a jármű-elszállítási és más, közigazgatási eljárást kezdeményező jegyzőkönyvek, a közterület-felügyelők által készített képfelvételek rögzítéséről és további ügyintézésre történő átadásáról
k.) gondoskodnak a képmegküldést nem igénylő feljelentés-kiegészítések megtételéről;
l.) biztosítják a munkaidő alatt a szolgálathoz az ügyfél által személyesen, írásban benyújtott beadványa átvételét, a szóban előterjesztett kérelmek, panaszok, közérdekű bejelentések jegyzőkönyvbe foglalását, majd az illetékes szervezeti egységnek történő továbbítását.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazg