Igazgató

Az igazgató vezető munkakörű, az intézmény élén álló, főosztályvezető-helyettes jogállású vezető, aki egy személyben látja el az Igazgatóság szervezetén belül működő közterület-felügyelők és természetvédelmi őrök irányítását is. A munkáltatói jogot felette a főpolgármester gyakorolja.

Az igazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörében történő helyettesítésére a szervezési igazgatóhelyettes jogosult.

Feladata:

 • az Igazgatóság vezetése, a közvetlen irányítási körébe tartozó szervezeti egységek vezetőinek, továbbá az önálló munkakört betöltő szakügyintézők munkájának szakmai irányítása;
   
 • az Igazgatóság képviselete a Fővárosi Önkormányzat, annak testületei, szervezeti egységei és más szervezetek, illetve hatóságok, továbbá a bíróság előtt, társadalmi szakmai szervezetekben;
   
 • írásbeli felelősségvállalás (teljességi nyilatkozat) a szervezet pénzügyi kimutatásaiért;
   
 • az Igazgatóság működőképességének fenntartása, tevékenységének rendszeres elemzése, értékelése, szabályozása, olyan rendszerek kialakítása és működtetése, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez;
   
 • az Igazgatóság tevékenységének, a célok megvalósításának biztosítása folyamatos és eseti nyomon követéssel, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzés kialakítása;
   
 • a belső kontrollrendszer és belső ellenőrzési tevékenység kialakítása, a folyamatok átláthatóságának biztosítása, olyan szabályzatok kiadása, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását;
   
 • olyan kontrollkörnyezet kialakítása, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, átlátható a humánerőforrás-kezelés, amelyben az Igazgatóság céljai, értékei iránti elkötelezettség fejlesztése biztosított;
   
 • az Igazgatóság folyamatainak rendszerezése, a folyamatokban részt vevő szervezeti egységek kijelölése, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személy (folyamatgazda) kijelölése;
   
 • a szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályozása, az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése, az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős kijelölése; 
   
 • a főpolgármester rendszeres tájékoztatása az Igazgatóság szakmai tevékenységéről, gazdálkodásának helyzetéről, a működést, a személyi állomány helyzetét, a döntések előkészítését és végrehajtását érintő kérdésekről;
   
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése és fenntartása;
   
 • az Igazgatóság társadalmi kapcsolatai fő irányainak, módszereinek és feladatainak meghatározása, közvetlen irányítása;
   
 • a hazai és nemzetközi szakmai együttműködési kapcsolatok kialakítása és fenntartása;
   
 • közreműködés az Igazgatóság feladatkörét érintő fővárosi önkormányzati döntések, különösen a jogszabályok és szerződések előkészítésében és megvalósításában.

Hatásköre:

 • a hatásköri listában meghatározott munkáltatói jogok gyakorlása az Igazgatóság köztisztviselői, ügykezelői és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalói (a továbbiakban: foglalkoztatottak) felett;
   
 • az Igazgatóság működésére, a munkavégzés rendjére, tartalmára vonatkozó általános érvényű utasítások, szabályzatok kiadása;
   
 • munkatervek, munkaprogramok jóváhagyása;
   
 • az Igazgatóság működésére vonatkozó belső ellenőrzés elrendelése, az ellenőrzést, vizsgálatot végzők kijelölése, az ellenőrzési terv jóváhagyása;
   
 • az Igazgatóság működésével kapcsolatban érkezett kérelem, közérdekű bejelentés, panasz elbírálása, amennyiben az nem tartozik más – különösen bírósági, közigazgatási, szabálysértési, stb. – eljárás alá;
   
 • az Igazgatóság foglalkoztatottjaival szemben kártérítési és/vagy fegyelmi eljárás elrendelése, az ügy jellegétől függően a vizsgálóbiztos kijelölése;
   
 • az Igazgatóság kárviselésének megállapítása;
   
 • az Igazgatóság működését, állományát érintő hatósági eljárások kezdeményezése az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami vagy önkormányzati szervezetnél;
   
 • dicséret, pénz- és tárgyjutalom megállapítása, adományozása az Igazgatóság állományába tartozó foglalkoztatott, vagy együttműködő szerv tagja részére;
   
 • az Igazgatóság állományába tartozó munkatárs felterjesztése külső szerv által adományozható elismerésre;
   
 • szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megbízási, vállalkozási szerződések aláírása;
   
 • együttműködési megállapodások, szerződések aláírása állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, szervezetekkel;
   
 • az Igazgatóság állománya továbbképzései éves programjának jóváhagyása, eseti képzések, továbbképzések, szakmai konferenciák lebonyolításának engedélyezése;
   
 • az Igazgatóság gazdálkodására vonatkozó tervek (beszerzés, beruházás) jóváhagyása, a végrehajtás ellenőrzése.

Felelős:

 • az Igazgatóság tervszerű, jog- és szakszerű működéséért, annak folyamatosságáért, az ehhez szükséges személyi, szervezési és technikai feltételek biztosítottságáért;
   
 • az Igazgatóság munkaerő-, bér-, pénz- és anyaggazdálkodásának szabályozottságáért;
   
 • a jogszabályokban és a Közgyűlés határozataiban az Igazgatóság számára meghatározott feladatok pontos, időben történő végrehajtásáért;
   
 • a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A belső kontrollrendszer működését, az eljárási valamint szervezeti szintekre telepített kontrolltevékenységre vonatkozó szabályozást az Igazgatóság belső szabályzatai tartalmazzák.
   
 • Az Igazgatóság belső kontrollrendszere minőségének nyilatkozatban történő értékelése és megküldése – a Főpolgármesteri Hivatalon keresztül – a Budapest Főváros Önkormányzata részére az éves költségvetési beszámolóval együtt.