Gazdasági Osztály

Gazdasági Szervezet

A Gazdasági Osztály vezetője a gazdasági osztályvezető, az Igazgatóság gazdasági vezetője, helyettese a gazdasági osztályvezető-helyettes. A gazdasági vezető a jogszabályokban meghatározottak szerint vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős az azokban definiált feladatok ellátásáért, valamint az Igazgatóság más szervezeti egységeihez tartozó, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad. A gazdasági vezető az általa ellátott feladatok tekintetében az Igazgató helyettese. A jelen szabályzatban nem tárgyalt feladatok az osztály ügyrendjében; a gazdálkodás részletes rendje belső szabályzatban kerül meghatározásra.

A Gazdasági Osztály a gazdasági szervezet feladatait irányító, koordináló és ellenőrző központi szervezet. Tevékenységét a gazdasági szervezet részfeladatait ellátó, következő pontban meghatározott belső szervezeti egység közreműködésével látja el. Közvetlen felelősségi körébe tartozik a költségvetés tervezés, az előirányzat-felhasználás és előirányzat-módosítás, a pénzügyi ellenjegyzés feladatai, valamint a bérgazdálkodással, a pénzforgalommal és készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással, az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartással és az évenként készülő vagyonkimutatással kapcsolatos feladatok ellátása és ellátásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése.

Egyes részfeladatok tekintetében önálló felelőssége van az alábbi szervezeti egységeknek:

 • Szervezet- és Létesítményüzemeltetési Osztály felelősségi körébe tartozik a székhely és a telephelyek üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási/felújítási feladatok és e körben a vagyon használatához, védelméhez és hasznosításához kapcsolódó feladatok;
   
 • a Szervezési Igazgatóhelyettes felelősségi körébe tartozik az irányítása alatt álló Infokommunikációs Szolgáltatási Önálló Csoporton keresztül az informatikai rendszer üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási feladatok és e körben a vagyon használatához, védelméhez és hasznosításához kapcsolódó feladatok;
   
 • a Szervezési Igazgatóhelyettes felelősségi körébe tartozik az irányítása alatt álló Humánszolgálati Önálló Csoporton keresztül a létszámgazdálkodással összefüggő feladatok szervezeti szintű összefogása, az ellátandó feladatok irányítása, iránymutatása, a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés (feladatkörének megfelelő) szervezeti szintű biztosítása.
   

Gazdasági Osztály

Az Igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt álló Gazdasági osztály feladatköre:

 • a költségvetés tervezése, összeállítása és szükség esetén annak évközi módosításának kezdeményezése;
   
 • a jóváhagyott előirányzatokkal történő gazdálkodás megszervezése, azok módosítása, átcsoportosítása, felhasználásának ellenőrzése és elemzése;
   
 • a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítése,
   
 • az előző évi pénzmaradvány megállapítása és elszámolása, valamint felhasználásának ellenőrzése;
   
 • a havi pénzforgalmi jelentés, az időközi mérlegjelentés elkészítése;
   
 • az éves beszámoló elkészítése;
   
 • a gazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítése;
   
 • az Igazgatóság igazgatójának döntéseihez analitikus összefoglalók, elemzések elkészítése;
   
 • az elemző, értékelő, controlling tevékenység ellátása (A gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos belső szabályzatok határozzák meg a kontrolltevékenységeket, jogköröket.);
   
 • a fejlesztési tervek gazdasági számításainak elkészítése;
   
 • a jogszabályok és belső szabályzatok által előírt pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtása;
   
 • a szerződéses jogviszonyból adódó követelések és kötelezettségeket és azok határidőre történő teljesítésének figyelemmel kísérése;
   
 • a pénzügyi gazdálkodási terv elkészítése;
   
 • a banki forgalom lebonyolítása;
   
 • a házipénztár működtetése;
   
 • az együttműködő kerületekkel és szervezetekkel kapcsolatos elszámolások elkészítése;
   
 • az analitikus nyilvántartások vezetése;
   
 • az adózással, és a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzése;
   
 • a jogszabályi változásokkal összhangban a Gazdasági Osztály belső szabályozásai módosításának, az új szabályzatok tervezetének előkészítése;
   
 • kapcsolattartás és adatközlés a Magyar Államkincstár felé az Igazgatóság gazdálkodását érintő ügyekben
   
 • a nem rendszeres személyi juttatások, mozgó bérek, változó bérek és egyéb juttatások számfejtésének elvégzése;
   
 • a dolgozók cafetéria juttatásának nyilvántartása, kezelése és számfejtése;
   
 • a munkába járás költségtérítésének számfejtése;
   
 • a munkabérből történő letiltások nyilvántartása és kezelése;
   
 • a munkáltatói keresetigazolások elkészítése;
   
 • a beérkező bírságbevételek pénzügyi feldolgozása, a havi bírságstatisztika elkészítése, a kapcsolódó utalások kezelése.