E-ügyintézés

 
 
I.
 
Ügycsoport: Közterület-felügyeleti ügyek 
Ügytípus: Szabálysértési bírság felülvizsgálata iránti kérelem
 
Tájékoztató „a szabálysértési bírság felülvizsgálata iránti kérelem” ügytípushoz
 
Amennyiben a szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálatát abból az okból kezdeményezi, mert álláspontja szerint a bírság kiszabása jogszabálysértő kérem „a szabálysértési bírság felülvizsgálata” ügytípust válassza.
 
Tájékoztatom, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Sztv.) 99/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyszíni bírsággal sújtott személy kérheti - a döntéstől számított harminc napon belül -, hogy a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy hivatalból vizsgálja felül a döntését, ha döntése az alábbiak miatt jogszabályt sért.
 • ha a jogsértés bűncselekmény, 
 • ha a jogsértéssel összefüggésben jogszabály nem szabálysértési, hanem közigazgatási bírság kiszabását rendeli, 
 • ha a szabálysértés elkövetése nem állapítható meg, 
 • a cselekmény nem szabálysértés, 
 • büntethetőséget kizáró ok áll fenn,
 • külön törvényben felsorolt azon esetekben, amikor a megbízhatósági vizsgálatot folytató személy jogszabályban meghatározott feladata ellátása során elkövetett szabálysértés miatt a felelősségre vonás alól mentesül,
 • a fiatalkorúval szemben kiszabott bírság meghaladja a 25 ezer forintot,
 • ha a 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál alacsonyabb összeg került kiszabásra,
 • nem a törvényben meghatározott mértékű bírság került kiszabásra,
 •  a fiatalkorúval szembeni bírság kiszabására nem a törvényes képviselője jelenlétében került sor,
 • a közterület-felügyelő olyan szabálysértés miatt szabott ki helyszíni bírságot melyre kifejezett felhatalmazása nincs,
Amennyiben a 63/2012. (IV. 2.)  Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál magasabb összeg került kiszabásra, a helyszíni bírságot kiszabó szerv a kormányrendeletben meghatározott bírság kiszabásával döntését módosítja.
Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy ez alapján megállapítja, hogy a döntés a helyszíni bírság kiszabására vonatkozó jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. 
Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy azt állapítja meg, hogy a döntés módosításának vagy visszavonásának nem állnak fenn a feltételei, a helyszíni bírsággal sújtott személyt tájékoztatja álláspontjáról. A helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy az erre vonatkozó bejelentés megtételétől számított tizenöt napon belül módosítja vagy vonja vissza a döntését, illetve tájékoztatja a helyszíni bírsággal sújtott személyt.
 
BP 1052 FORI
 
II.
 
Ügycsoport: Közterület-felügyeleti ügyek 
Ügytípus: Kérelem a közterület-felügyelő döntésével összefüggésben
 
Tájékoztató a „kérelem a közterület-felügyelő döntésével összefüggésben” ügytípushoz
 
Amennyiben kérelmét nem az intézkedés jogszerűségével összefüggésben a fenti jogszabályi lehetőségeket kimerítve kívánja megtenni, hanem fentiektől eltérően egyéni érdeksérelme indoklásaként vagy tájékoztatás kérés céljából kívánja megfogalmazni (pl. közérdekű bejelentés, méltányosság, részletfizetési kérelem, tájékoztatás kérés) úgy kérelme benyújtására „Kérelem a közterület-felügyelő döntésével összefüggésben” ügytípust válassza.
 
Tájékoztatom, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Panasz tv.) 1. § (2) bekezdése értelmében a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
 
A Panasz tv. (4) bekezdésének rendelkezései alapján panasszal bárki fordulhat a panasszal összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.
 
A jogszabály 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a panaszt - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
 
Tájékoztatom továbbá, hogy a Panasz tv. 2/A. § rendelkezései értelmében, a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panasz vizsgálata mellőzhető.
 
 
BP 1052 FORI
 
 
 
 
 
 
BP 1052 FORI
 

Elszállították sza- bálytalanul parkoló gépkocsiját? Itt meg- találhatja, csak a rendszámot kell beírnia keresőnkbe.