E-ügyintézés

 
 
I.
 
Ügycsoport: Közterület-felügyeleti ügyek 
Ügytípus: Szabálysértési bírság felülvizsgálata iránti kérelem
 
Tájékoztató „a szabálysértési bírság felülvizsgálata iránti kérelem” ügytípushoz
 
Amennyiben a szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálatát abból az okból kezdeményezi, mert álláspontja szerint a bírság kiszabása jogszabálysértő kérem „a szabálysértési bírság felülvizsgálata” ügytípust válassza.
 
Tájékoztatom, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Sztv.) 99/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyszíni bírsággal sújtott személy kérheti - a döntéstől számított harminc napon belül -, hogy a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy hivatalból vizsgálja felül a döntését, ha döntése az alábbiak miatt jogszabályt sért.
 • ha a jogsértés bűncselekmény, 
 • ha a jogsértéssel összefüggésben jogszabály nem szabálysértési, hanem közigazgatási bírság kiszabását rendeli, 
 • ha a szabálysértés elkövetése nem állapítható meg, 
 • a cselekmény nem szabálysértés, 
 • büntethetőséget kizáró ok áll fenn,
 • külön törvényben felsorolt azon esetekben, amikor a megbízhatósági vizsgálatot folytató személy jogszabályban meghatározott feladata ellátása során elkövetett szabálysértés miatt a felelősségre vonás alól mentesül,
 • a fiatalkorúval szemben kiszabott bírság meghaladja a 25 ezer forintot,
 • ha a 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál alacsonyabb összeg került kiszabásra,
 • nem a törvényben meghatározott mértékű bírság került kiszabásra,
 •  a fiatalkorúval szembeni bírság kiszabására nem a törvényes képviselője jelenlétében került sor,
 • a közterület-felügyelő olyan szabálysértés miatt szabott ki helyszíni bírságot melyre kifejezett felhatalmazása nincs,
Amennyiben a 63/2012. (IV. 2.)  Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál magasabb összeg került kiszabásra, a helyszíni bírságot kiszabó szerv a kormányrendeletben meghatározott bírság kiszabásával döntését módosítja.
Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy ez alapján megállapítja, hogy a döntés a helyszíni bírság kiszabására vonatkozó jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. 
Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy azt állapítja meg, hogy a döntés módosításának vagy visszavonásának nem állnak fenn a feltételei, a helyszíni bírsággal sújtott személyt tájékoztatja álláspontjáról. A helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy az erre vonatkozó bejelentés megtételétől számított tizenöt napon belül módosítja vagy vonja vissza a döntését, illetve tájékoztatja a helyszíni bírsággal sújtott személyt.
 
BP 1052 FORI
 
 
II.
 
Ügycsoport: Közterület-felügyeleti ügyek
Ügytípus: Fellebbezés a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírsággal szemben
 
 
Tájékoztató a „fellebbezés a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírsággal szemben” ügytípushoz
 
Kérem, hogy amennyiben beadványát az alábbi okból kívánja benyújtani, „fellebbezés a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírsággal szemben” ügytípust válassza. 
Amennyiben a hatóság döntésével szemben fellebbezésnek van helye, (pl. a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság) a hatóság döntéséből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelem esetén, a döntés közlésétől (a felszólító levél kézhezvételétől) számított 15 napon belül lehet. A fellebbezés címzettje a döntést hozó hatóság. 
 
Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 120. §-a értelmében, amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 41. §-ában foglaltak alapján, a hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.
Az Ákr. 44. § rendelkezése szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
 
 
BP 1052 FORI
 
 
III.
 
Ügycsoport: Közterület-felügyeleti ügyek
Ügytípus:Általános kérelem a közterület-felügyelő döntésével összefüggésben
 
Tájékoztató az "általános kérelem a közterület-felügyelő döntésével összefüggésben" ügytípushoz
 
Amennyiben kérelmét nem az intézkedés jogszerűségével összefüggésben a fenti jogszabályi lehetőségeket kimerítve kívánja megtenni, hanem fentiektől eltérően egyéni érdeksérelme indoklásaként vagy tájékoztatás kérés céljából kívánja megfogalmazni (pl. közérdekű bejelentés, méltányosság, részletfizetési kérelem, tájékoztatás kérés) úgy kérelme benyújtására „Kérelem a közterület-felügyelő döntésével szemben” ügytípust válassza.
Tájékoztatom, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Panasz tv.) 1. § (2) bekezdése értelmében a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. 
A Panasz tv. (4) bekezdésének rendelkezései alapján panasszal bárki fordulhat a panasszal összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. 
A jogszabály 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a panaszt - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Panasz tv. 2/A. § rendelkezései értelmében, a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panasz vizsgálata mellőzhető.
 
 
 
BP 1052 FORI
 
 

Elszállították sza- bálytalanul parkoló gépkocsiját? Itt meg- találhatja, csak a rendszámot kell beírnia keresőnkbe.